دپارتمان برق

لیست کلاسهای جاری دپارتمان برق مجتمع آموزشی متاکو :

ميکروکنترلر AVR پيشرفتهE-38

کد کلاس: 926

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 98/11/02

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي چهارشنبه)

شهريه: 5,900,000 ريال

ثبت نام

FPGA مقدماتيE-32

کد کلاس: 874

مدرس: آقاي مهندس نيما رنجبر

تاريخ شروع: 98/11/03

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي پنجشنبه)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

اصول طراحي الکترونيک مقدماتيE-31

کد کلاس: 929

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 98/11/07

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي دوشنبه)

شهريه: 4,900,000 ريال

ثبت نام

MATLAB عموميE-30

کد کلاس: 621

مدرس: آقاي مهندس کاميار ثابت قدم

تاريخ شروع: 98/11/08

مدت زمان برگزاري: 28 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي سه شنبه)

شهريه: 4,200,000 ريال

ثبت نام

WinCCE-64

کد کلاس: 761

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 98/11/08

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي سه شنبه)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

FPGA پيشرفتهE-33

کد کلاس: 582

مدرس: آقاي مهندس نيما رنجبر

تاريخ شروع: 98/11/10

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: شر کت متاکو (روزهاي پنجشنبه)

شهريه: 8,000,000 ريال

ثبت نام

اصول طراحي الکترونيک پيشرفتهE-304

کد کلاس: 927

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 98/11/12

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي شنبه)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

PLC S7 مقدماتيE-44

کد کلاس: 928

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 98/11/14

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي دوشنبه)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

پردازش سيگنال در MATLAB و پياده سازي روي FPGAE-260

کد کلاس: 762

مدرس: آقاي مهندس نيما رنجبر

تاريخ شروع: 98/11/17

مدت زمان برگزاري: 24 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي پنجشنبه)

شهريه: 7,000,000 ريال

ثبت نام

ePLAN P8E-49

کد کلاس: 172

مدرس: آقاي مهندس احمد توکلي

تاريخ شروع: 98/11/19

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي شنبه)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

طراحي ساختمان هوشمند BMS با پروتکل WirelessE-209

کد کلاس: 930

مدرس: آقاي دکتر سامان سرمست

تاريخ شروع: 98/11/20

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي يکشنبه)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

نظارت برق ساختمانE-56

کد کلاس: 759

مدرس: آقاي مهندس حامد تشيع

تاريخ شروع: 98/11/21

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي دوشنبه)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

LabVIEW مقدماتيE-39

کد کلاس: 931

مدرس: آقاي مهندس کاميار ثابت قدم

تاريخ شروع: 98/12/02

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي جمعه)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

Protel DXPE-37

کد کلاس: 932

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 98/12/07

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي چهارشنبه)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

PLC S7 پيشرفتهE-45

کد کلاس: 878

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 98/12/13

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي سه شنبه)

شهريه: 8,000,000 ريال

ثبت نام

سيستم هاي کنترل صنعتي و ابزاردقيقE-46

کد کلاس: 933

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 98/12/17

مدت زمان برگزاري: 44 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي شنبه)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام
دپارتمان IT

لیست کلاسهای جاری دپارتمان IT مجتمع آموزشی متاکو :

Field ' .Net Programming (Expert)' not found