تخفیف ها

تخفیف ها

تخفیف اعضای خانه کارگر

کلیه اعضای خانه کارگر در صورتی که بخواهند در دوره ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد

تخفیف ثبت نام گروهی غیر سازمانی

ثبت‌نام گروهی تا ۵ نفر مشمول تخفیف ۵% و تا ۱۰ نفرمشمول تخفیف ۱۰% و بیش از ۱۰ نفرمشمول تخفیف ۱۵% می باشد . این تخفیف قابل تجمیع با سایر تخفیف ها نمی باشد.

تخفیف ویژه خانواده محترم پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی