مدت دوره: ۱۰۰ساعت

پیش نیاز : MCSE

اهداف دوره :

  • این دوره که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب می گردد، نشانشگر مهارت فرد در مدیریت و راه اندازی رایانش ابری خصوصی مایکروسافت (Private Cloud Computing) می باشد.

مخاطبان دوره :

  • مدیران و کارشناسان شبکه

محتوای دوره : 

Part1

  Module 1: Introduction to the Private Cloud
•    Module 2: Configuring and Optimizing Business Unit Clouds
•    Module 3: Deploying Cloud Services
•    Module 4: Monitoring Private Cloud Services
•    Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
•    Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
•    Module 6: Operating and Extending Service Management in the Private Cloud
•    Module 7: Automatic Incident Creation, Remediation, and Change Requests
•    Module 8: Problem Management in the Private Cloud
•    Module 9: Automating Self-Service Provisioning
•    Module 10: Private Cloud Protection and Recovery
•    Module 11: Configuring Compliance in the Private Cloud
•    Module 12: Configuring SLAs, Dashboards, and Widget

Part 2
•    Module 1: Planning for the Private Cloud
•    Module 2: Configuring and Deploying the Private Cloud with System Center 2012 -Virtual Machine Manager
•    Module 3: Extending and Maintaining the Private Cloud Infrastructure
•    Module 4: Configuring Application Delivery
•    Module 5: Creating the Private Cloud Building Blocks
•    Module 6: Deploying and Accessing a Private Cloud
•    Module 7: Monitoring the Private Cloud Infrastructure
•    Module 8: Extending and Customizing Monitoring of the Private Cloud Infrastructure
•    Module 9: Implementing Service Management for the Private Cloud
•    Module 10: Protecting the Private Cloud Infrastructure
•    Module 11: Automating and Standardizing the Private Cloud
•    Module 12: Configuring the Cloud Services Process Pac

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۵۰ساعت

پیش نیاز :MCSA |  Windows10,Configuring

اهداف دوره :

  • راه اندازی ویندوزسرور ۲۰۱۹ , مدیریت ویندوزسرور و امنیت محیط 

مخاطبان دوره :

  • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
  • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

Install Windows Servers in Host and Compute Environments

Implement Storage Solutions

Implement Hyper-V

Implement Windows Containers

Implement High Availability

Maintain and Monitor Server Environments

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : Computer Knowledge Base

اهداف دوره :

  • راه اندازی ویندوز۱۰ , مدیریت ویندوز , امنیت محیط و بهینه سازی محیط کاری ویندوز

مخاطبان دوره :

  • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
  • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

 

  • Installing and Deploying Windows 10 

Upgrading and Migrating to Windows 10

Managing Disks and Device Drivers

Configuring and Troubleshooting Network Connections

Implementing Wireless Network Connections

Implementing Network Security

Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients

Securing Windows 8 Desktops

Configuring Applications

Optimizing and Maintaining Windows 10

Client Computers

  Configuring Mobile Computing and Remote Access

  Implementing Hyper-V

  Troubleshooting and Recovering Windows 10

 Using Windows PowerShell

 Troubleshooting IP Routing

۰۳۱-۳۳۸۳

تخفیف های آموزشی