کلاسهای مجازی

لیست کلاسهای مجازی مجتمع آموزشی متاکو :

دپارتمان IT

لیست کلاسهای جاری دپارتمان IT مجتمع آموزشی متاکو :

web designwd-275

کد کلاس: 916

مدرس: آقاي ساسان بحريه

تاريخ شروع: 99/03/09

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه 21-18 و جمعه 12-9)

شهريه: 14,500,000 ريال

ثبت نام

C Net Programming (Expert)p-77

کد کلاس: 904

مدرس: آقاي مهندس رضا يعقوبي

تاريخ شروع: 99/03/11

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 20:30 -17:30)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

SQL Server Design/Query/DevelopD-157

کد کلاس: 957

مدرس: آقاي مهندس رضا يعقوبي

تاريخ شروع: 99/03/12

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه و چهارشنبه 20:30-17:30)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

Adobe PhotoshopG-144

کد کلاس: 885

مدرس: خانم مهندس آزاده پريزادگان

تاريخ شروع: 99/03/13

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه17:30-15)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

Adobe IllustratorG-229

کد کلاس: 886

مدرس: خانم مهندس آزاده پريزادگان

تاريخ شروع: 99/03/17

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و دوشنبه )

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

MCSA|Installation,Storage and Compute with Windows Server2019M-295

کد کلاس: 896

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/03/18

مدت زمان برگزاري: 50 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه وسه شنبه 18-15)

شهريه: 8,500,000 ريال

ثبت نام

MCSE|Securing Windows Server 2019M-342

کد کلاس: 897

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/03/18

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 21-18)

شهريه: 9,500,000 ريال

ثبت نام

+CloudN-341

کد کلاس: 892

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/03/19

مدت زمان برگزاري: 30 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو( شنبه و دوشنبه 18-16)

شهريه: 9,500,000 ريال

ثبت نام

3DMAXEn-100

کد کلاس: 870

مدرس: آقاي مهندس شهروز مسيح

تاريخ شروع: 99/03/20

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 21-19:30)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

Training Set For Web Design(طراحي جامع وب )wd-83

کد کلاس: 915

مدرس: آقاي مهندس مهدي مجردي

تاريخ شروع: 99/03/20

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و سه شنبه 21-18)

شهريه: 14,500,000 ريال

ثبت نام

+NetworkN-122

کد کلاس: 945

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/03/21

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه16:30-15 و چهارشنبه 18-15)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

CCNA/Routing& switchingN-127

کد کلاس: 941

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/03/22

مدت زمان برگزاري: 80 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 13-9)

شهريه: 15,500,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Professional)p-74

کد کلاس: 902

مدرس: آقاي حميدرضا صدر ارحام

تاريخ شروع: 99/03/22

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه 21-18 و پنجشنبه 18-15)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

Java SEp-300

کد کلاس: 908

مدرس: آقاي مهندس آرش همتي

تاريخ شروع: 99/03/22

مدت زمان برگزاري: 80 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 18-14)

شهريه: 10,000,000 ريال

ثبت نام

+NetworkN-122

کد کلاس: 888

مدرس: آقاي مهندس رسول اکبري

تاريخ شروع: 99/03/22

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه ها 21-18)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

تست نفوذ با Kali LinuxNS-332

کد کلاس: 998

مدرس: آقاي مهندس حق شناس

تاريخ شروع: 99/03/23

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (جمعه 13-9)

شهريه: 12,000,000 ريال

ثبت نام

Network DesignN-258

کد کلاس: 891

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/03/24

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و دوشنبه 18-16:30)

شهريه: 10,000,000 ريال

ثبت نام

Autocad 2D&3DEn-99

کد کلاس: 958

مدرس: آقاي مهندس احمدرضا سليماني

تاريخ شروع: 99/03/24

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و سه شنبه 18-16)

شهريه: 8,000,000 ريال

ثبت نام

ICDL1OC-111

کد کلاس: 883

مدرس: آقاي مهندس شهروز صفري

تاريخ شروع: 99/03/26

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (روزهاي زوج )

شهريه: 5,200,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Expert)p-73

کد کلاس: 948

مدرس: آقاي حميدرضا صدر ارحام

تاريخ شروع: 99/03/27

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(جمعه 12:30-9:30)

شهريه: 5,000,000 ريال

ثبت نام

MCTS | Microsoft SharePoint 2019 Configuration&Application DevelopmentM-379

کد کلاس: 997

مدرس:

تاريخ شروع: 99/03/29

مدت زمان برگزاري: 68 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 21-18)

شهريه: 13,000,000 ريال

ثبت نام

Programming With Androidp-255

کد کلاس: 912

مدرس: آقاي مهندس احسان نو بخت

تاريخ شروع: 99/03/30

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(جمعه 13-9)

شهريه: 16,000,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Expert)p-73

کد کلاس: 900

مدرس: آقاي مهندس علي اصغر انصاري

تاريخ شروع: 99/03/31

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و چهارشنبه 18-15)

شهريه: 5,000,000 ريال

ثبت نام

Qtp-82

کد کلاس: 903

مدرس: آقاي مهندس علي اصغر انصاري

تاريخ شروع: 99/04/02

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه 18-15)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Expert)p-73

کد کلاس: 999

مدرس: آقاي مهندس انصاري پور

تاريخ شروع: 99/04/03

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 18-15)

شهريه: 5,000,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Expert)p-73

کد کلاس: 1000

مدرس: آقاي مهندس انصاري پور

تاريخ شروع: 99/04/04

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(روزهاي زوج 13-10)

شهريه: 5,000,000 ريال

ثبت نام

CCNA/Routing& switchingN-127

کد کلاس: 946

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/04/04

مدت زمان برگزاري: 80 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و چهارشنبه 21-18)

شهريه: 15,500,000 ريال

ثبت نام

اينترنت اشيا IOT مقدماتيp-338

کد کلاس: 855

مدرس: آقاي حميدرضا صدر ارحام

تاريخ شروع: 99/04/05

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (پنجشنبه 20-18)

شهريه: 10,000,000 ريال

ثبت نام

Mean Stack Applicationwd-339

کد کلاس: 863

مدرس:

تاريخ شروع: 99/04/07

مدت زمان برگزاري: 120 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه ها 17-14)

شهريه: 18,000,000 ريال

ثبت نام

CCNP/RoutingN-128

کد کلاس: 839

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/04/08

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 21-18)

شهريه: 18,000,000 ريال

ثبت نام

Adobe PhotoshopG-144

کد کلاس: 943

مدرس: خانم مهندس آزاده پريزادگان

تاريخ شروع: 99/04/08

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه13-10)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

+NetworkN-122

کد کلاس: 944

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/04/09

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(روزهاي زوج13-10)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

pythonp-72

کد کلاس: 907

مدرس: آقاي حميدرضا صدر ارحام

تاريخ شروع: 99/04/09

مدت زمان برگزاري: 56 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و دوشنبه 21-18)

شهريه: 7,800,000 ريال

ثبت نام

SQL Server Design/Query/DevelopD-157

کد کلاس: 920

مدرس: آقاي مهندس رضا يعقوبي

تاريخ شروع: 99/04/09

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه و چهارشنبه 20:30-17:30)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

Help deskH-137

کد کلاس: 866

مدرس: آقاي مهندس شهروز صفري

تاريخ شروع: 99/04/10

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

ICDL2OC-112

کد کلاس: 990

مدرس: آقاي مهندس شهروز صفري

تاريخ شروع: 99/04/11

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو روزهاي زوج 16:30-15

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

Programming With Androidp-255

کد کلاس: 955

مدرس: آقاي مهندس احسان نو بخت

تاريخ شروع: 99/04/12

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 18-14)

شهريه: 16,000,000 ريال

ثبت نام

Power RepairH-142

کد کلاس: 922

مدرس: آقاي مهندس مهدي سعادت نيا

تاريخ شروع: 99/04/12

مدت زمان برگزاري: 14 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 18-15)

شهريه: 11,000,000 ريال

ثبت نام

Oracle SQL & PL/SQL ProgrammingD-152

کد کلاس: 865

مدرس: آقاي مهندس آرش همتي

تاريخ شروع: 99/04/12

مدت زمان برگزاري: 54 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 21-18)

شهريه: 9,000,000 ريال

ثبت نام

primavera _ p6pm-281

کد کلاس: 869

مدرس: آقاي مهندس بهنام ناظم

تاريخ شروع: 99/04/12

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 18-14)

شهريه: 9,500,000 ريال

ثبت نام

نرم افزار مديريت پروژه MSPpm-288

کد کلاس: 668

مدرس: آقاي بهنام ناظم

تاريخ شروع: 99/04/13

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(جمعه 13-9)

شهريه: 8,500,000 ريال

ثبت نام

web designwd-275

کد کلاس: 956

مدرس: آقاي ساسان بحريه

تاريخ شروع: 99/04/17

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو( سه شنبه و پنجشنبه 21-18)

شهريه: 14,500,000 ريال

ثبت نام

C Net Programming (Expert)p-77

کد کلاس: 952

مدرس: آقاي مهندس رضا يعقوبي

تاريخ شروع: 99/04/17

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 20:30-17:30)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

Printer RepairH-139

کد کلاس: 868

مدرس: آقاي مهندس سعادت نيا

تاريخ شروع: 99/04/19

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (پنجشنبه 21-18)

شهريه: 18,000,000 ريال

ثبت نام

Java SEp-300

کد کلاس: 1003

مدرس: آقاي مهندس آرش همتي

تاريخ شروع: 99/04/21

مدت زمان برگزاري: 80 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و دوشنبه 18-16)

شهريه: 12,000,000 ريال

ثبت نام

Corel X5G-145

کد کلاس: 834

مدرس: خانم مهندس آزاده پريزادگان

تاريخ شروع: 99/04/30

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه ودوشنبه)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Expert)p-73

کد کلاس: 949

مدرس: آقاي حميدرضا صدر ارحام

تاريخ شروع: 99/05/02

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه 21-18 و پنجشنبه 18-15)

شهريه: 5,000,000 ريال

ثبت نام

pythonp-72

کد کلاس: 954

مدرس: آقاي مهندس مهدي مجردي

تاريخ شروع: 99/05/05

مدت زمان برگزاري: 56 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه 21-18)

شهريه: 7,800,000 ريال

ثبت نام

MCSA||Windows 10,ConfiguringM-167

کد کلاس: 993

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/05/06

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (روزهاي زوج 13-10)

شهريه: 7,000,000 ريال

ثبت نام

Programming With Androidp-255

کد کلاس: 911

مدرس: آقاي مهندس احسان نو بخت

تاريخ شروع: 99/05/06

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه و چهارشنبه 21-18)

شهريه: 16,000,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Professional)p-74

کد کلاس: 953

مدرس: آقاي مهندس علي اصغر انصاري پور

تاريخ شروع: 99/05/11

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و چهارشنبه 18-15)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

ExceL مقدماتي و پيشرفته OC-239

کد کلاس: 942

مدرس: آقاي مهندس شهروز مسيح

تاريخ شروع: 99/05/12

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (يکشنبه و سه شنبه)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

MCSA | Identity with Windows Server 2019M-331

کد کلاس: 996

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/05/12

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (يکشنبه و سه شنبه 18-15)

شهريه: 9,000,000 ريال

ثبت نام

C/C++ Programming (Professional)p-74

کد کلاس: 1001

مدرس: آقاي مهندس انصاري پور

تاريخ شروع: 99/05/13

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(روزهاي زوج 13-10)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

SQL Server 2019 AdministrationD-380

کد کلاس: 1008

مدرس: آقاي مهندس رضا يعقوبي

تاريخ شروع: 99/05/15

مدت زمان برگزاري: 30 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه و چهارشنبه )

شهريه: 8,000,000 ريال

ثبت نام

+NetworkN-122

کد کلاس: 889

مدرس: آقاي مهندس بهزاد کشاني

تاريخ شروع: 99/05/15

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و چهارشنبه 21-18)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

Adobe PhotoshopG-144

کد کلاس: 991

مدرس: خانم مهندس آزاده پريزادگان

تاريخ شروع: 99/05/19

مدت زمان برگزاري: 60 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (يکشنبه و سه شنبه )

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

PHP پيشرفته با فريمورک LARAVELwd-259

کد کلاس: 918

مدرس:

تاريخ شروع: 99/05/20

مدت زمان برگزاري: 56 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه 21-18)

شهريه: 9,500,000 ريال

ثبت نام

MCSA||Windows 10,ConfiguringM-167

کد کلاس: 994

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/05/22

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (شنبه و چهارشنبه 18-15)

شهريه: 7,000,000 ريال

ثبت نام

CEHNS-198

کد کلاس: 938

مدرس: آقاي مهندس حق شناس

تاريخ شروع: 99/05/24

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (جمعه 13-9)

شهريه: 12,000,000 ريال

ثبت نام

R programmingp-231

کد کلاس: 1002

مدرس: آقاي مهندس انصاري پور

تاريخ شروع: 99/05/27

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(دوشنبه 18-15)

شهريه: 6,000,000 ريال

ثبت نام

InfographicG-148

کد کلاس: 959

مدرس: آقاي مهندس احمدرضا سليماني

تاريخ شروع: 99/05/29

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو ( سه شنبه 21-18)

شهريه: 9,500,000 ريال

ثبت نام

CCNA/Routing& switchingN-127

کد کلاس: 992

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/06/02

مدت زمان برگزاري: 80 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (يکشنبه و سه شنبه21-18)

شهريه: 15,500,000 ريال

ثبت نام

Revit En-237

کد کلاس: 871

مدرس: آقاي مهندس شهروز مسيح

تاريخ شروع: 99/06/02

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 19:30-18)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

C Net Programming (Professional)p-78

کد کلاس: 1004

مدرس: آقاي مهندس رضا يعقوبي

تاريخ شروع: 99/06/02

مدت زمان برگزاري: 30 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(يکشنبه و سه شنبه 20:30-17:30)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

MCSA|Installation,Storage and Compute with Windows Server2019M-295

کد کلاس: 995

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/06/03

مدت زمان برگزاري: 50 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (روزهاي زوج 13-10)

شهريه: 8,500,000 ريال

ثبت نام

+SecurityNS-196

کد کلاس: 939

مدرس: آقاي مهندس اميرحسين مرتضوي

تاريخ شروع: 99/06/03

مدت زمان برگزاري: 30 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو (دوشنبه 18-15)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

web designwd-275

کد کلاس: 1007

مدرس: آقاي ساسان بحريه

تاريخ شروع: 99/06/14

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(سه شنبه و پنجشنبه 21-18)

شهريه: 14,500,000 ريال

ثبت نام

pythonp-72

کد کلاس: 1005

مدرس: آقاي حميدرضا صدر ارحام

تاريخ شروع: 99/06/15

مدت زمان برگزاري: 56 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و دوشنبه 21-18)

شهريه: 7,800,000 ريال

ثبت نام

+NetworkN-122

کد کلاس: 890

مدرس: آقاي مهندس رسول اکبري

تاريخ شروع: 99/06/20

مدت زمان برگزاري: 46 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(پنجشنبه 21-18)

شهريه: 6,500,000 ريال

ثبت نام

Training Set For Web Design(طراحي جامع وب )wd-83

کد کلاس: 1006

مدرس: آقاي مهندس مهدي مجردي

تاريخ شروع: 99/06/21

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

محل برگزاري: مجتمع آموزشي متاکو(شنبه و سه شنبه ها 21-18)

شهريه: 14,500,000 ريال

ثبت نام
دپارتمان برق

لیست کلاسهای جاری دپارتمان برق مجتمع آموزشی متاکو :

ميکروکنترلر ARM سري STM (پيشرفته)E-347

کد کلاس: 950

مدرس: آقاي مهندس احسان احمدي

تاريخ شروع: 99/03/18

مدت زمان برگزاري: 20 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي يکشنبه)

شهريه: 5,500,000 ريال

ثبت نام

WinCCE-64

کد کلاس: 761

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 99/03/19

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي دوشنبه)

شهريه: 8,700,000 ريال

ثبت نام

نظارت برق ساختمانE-56

کد کلاس: 759

مدرس: آقاي مهندس حامد تشيع

تاريخ شروع: 99/03/26

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي دوشنبه)

شهريه: 7,500,000 ريال

ثبت نام

LabVIEW مقدماتيE-39

کد کلاس: 931

مدرس: آقاي مهندس کاميار ثابت قدم

تاريخ شروع: 99/03/30

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي جمعه)

شهريه: 7,900,000 ريال

ثبت نام

PLC S7 مقدماتيE-44

کد کلاس: 928

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 99/04/03

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي سه شنبه)

شهريه: 9,000,000 ريال

ثبت نام

FPGA مقدماتيE-32

کد کلاس: 951

مدرس: آقاي مهندس نيما رنجبر

تاريخ شروع: 99/04/04

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي چهارشنبه)

شهريه: 9,500,000 ريال

ثبت نام

اصول طراحي الکترونيک مقدماتيE-31

کد کلاس: 929

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 99/04/11

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي چهارشنبه)

شهريه: 5,900,000 ريال

ثبت نام

FPGA پيشرفتهE-33

کد کلاس: 582

مدرس: آقاي مهندس نيما رنجبر

تاريخ شروع: 99/04/19

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: شر کت متاکو (روزهاي پنجشنبه)

شهريه: 9,900,000 ريال

ثبت نام

سيستم هاي کنترل صنعتي و ابزاردقيقE-46

کد کلاس: 933

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 99/04/21

مدت زمان برگزاري: 48 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي شنبه)

شهريه: 8,600,000 ريال

ثبت نام

اصول طراحي الکترونيک پيشرفتهE-304

کد کلاس: 927

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 99/04/28

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي شنبه)

شهريه: 6,700,000 ريال

ثبت نام

PLC S7 پيشرفتهE-45

کد کلاس: 878

مدرس: آقاي دکتر محمدامين عشقي نژاد

تاريخ شروع: 99/04/29

مدت زمان برگزاري: 52 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي يکشنبه)

شهريه: 9,600,000 ريال

ثبت نام

MATLAB عموميE-30

کد کلاس: 621

مدرس: آقاي مهندس کاميار ثابت قدم

تاريخ شروع: 99/04/31

مدت زمان برگزاري: 28 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي سه شنبه)

شهريه: 5,200,000 ريال

ثبت نام

طراحي ساختمان هوشمند BMS با پروتکل WirelessE-209

کد کلاس: 930

مدرس: آقاي دکتر سامان سرمست

تاريخ شروع: 99/05/05

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي يکشنبه)

شهريه: 7,900,000 ريال

ثبت نام

Protel DXPE-37

کد کلاس: 932

مدرس: آقاي دکتر محمدامين مهرعليان

تاريخ شروع: 99/05/08

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي چهارشنبه)

شهريه: 6,700,000 ريال

ثبت نام

LabVIEW پيشرفتهE-40

کد کلاس: 877

مدرس: آقاي مهندس کاميار ثابت قدم

تاريخ شروع: 99/05/17

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

محل برگزاري: شرکت متاکو (روزهاي جمعه)

شهريه: 8,500,000 ريال

ثبت نام