تقویم آموزشی .

لازم به ذکر است دوره های مذکور ، در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهند شد.

تقویم آموزشی دوره های IT به شرح زیر است