تخفیف ها

تخفیف ها

کلیه اعضای خانه کارگر در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

ثبت‌نام گروهی تا ۵ نفر مشمول تخفیف ۵% و تا ۱۰ نفرمشمول تخفیف ۱۰% و بیش از ۱۰ نفرمشمول تخفیف ۱۵% می باشد . این تخفیف قابل تجمیع با سایر تخفیف ها نمی باشد.

کلیه کارکنان و خانواده محترم در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۵% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کلیه اعضای کانون در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کلیه اعضای کانون در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کلیه کارکنان و خانواده محترم در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کلیه اعضای کانون در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کلیه اعضاء ( پرسنل ، ورزشکاران ، هواداران ) و خانواده محترم آنها در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه معرفی نامه از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.