مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : Network+, Install Server

اهداف دوره :

 • این دوره با آموزش تمرکز بخشیدن از یک نقطه مدیریت همه فعالیت ها را درون شبکه کنترل میکند.اکتیودایرکتوری از سرویس دی ان اس استفاده میکند و میتواند اطلاعات را با هر برنامه کاربردی و یا دایرکتوری مبادله کند. همچنین میتواند اطلاعات را با دیگر سرویس های دایرکتوری مثل NOVELL و پروتکل LDAP را به اشتراک بگذارد.

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان شبکه و دانشجویان IT

محتوای دوره :

 

  Installation

  Administration

 Users

  Groups

  Computers

  Group Policy Infrastructure

  Group Policy Settings

  Authentication

  Integration Domain Name System with ADDS

  Domain Controllers

  Sites and Replication

  Domains and Forests

Directory Business Continuity

Active Directory Lightweight Directory Services

  Active Directory Certificate Services and Public Key Infrastructure

 Active Directory Right Management Services

  Active Directory Federation Services

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز :  MCSA | Networking  With Windows Server 2016  

اهداف دوره :

 • کنترل تخصصی ویندوزسرور ۲۰۱۹ ، مدیریت  تخصصی ویندوزسرور ، کنترل امنیت محیط ، کنترل سرویس های شبکه و فایل سرویس ها

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

(Install and Configure Active Directory Domain Services (AD DS

Manage and Maintain AD DS

Create and Manage Group Policy

(Implement Active Directory Certificate Services (AD CS

Implement Identity Federation and Access Solutions

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز :  MCSA | Installation, Storage  & Compute With Windows Server 2016  

اهداف دوره :

 • ویندوزسرور ۲۰۱۹ , مدیریت  حرفه ای ویندوزسرور , امنیت محیط و بهینه سازی سرویس فایل ها

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

Implement Domain Name System

Implement DHCP and IPAM

Implement Network Connectivity and Remote Access Solutions

Implement Core and Distributed Network Solutions

Implement an Advanced Network Infrastructure

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۵۰ساعت

پیش نیاز :MCSA |  Windows10,Configuring

اهداف دوره :

 • راه اندازی ویندوزسرور ۲۰۱۹ , مدیریت ویندوزسرور و امنیت محیط 

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

Install Windows Servers in Host and Compute Environments

Implement Storage Solutions

Implement Hyper-V

Implement Windows Containers

Implement High Availability

Maintain and Monitor Server Environments

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : Computer Knowledge Base

اهداف دوره :

 • راه اندازی ویندوز۱۰ , مدیریت ویندوز , امنیت محیط و بهینه سازی محیط کاری ویندوز

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

 

 • Installing and Deploying Windows 10 

Upgrading and Migrating to Windows 10

Managing Disks and Device Drivers

Configuring and Troubleshooting Network Connections

Implementing Wireless Network Connections

Implementing Network Security

Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients

Securing Windows 8 Desktops

Configuring Applications

Optimizing and Maintaining Windows 10

Client Computers

  Configuring Mobile Computing and Remote Access

  Implementing Hyper-V

  Troubleshooting and Recovering Windows 10

 Using Windows PowerShell

 Troubleshooting IP Routing

۰۳۱-۳۳۸۳